Lyhördhet – bra initiativ och idéer går från en övergripande tanke till ett mästerligt beslutsunderlag!
Lyhördhet är en central del av all form av ledarskap och samarbete mellan kollegor och partners.
Lyhördheten skapar öppen och kreativ arbetsmiljö som tillåter idéer och initiativ att flöda.

Ledarskapet hos en enskild ledare eller teamet är viktigt för att lyhördheten ska vara en norm (vana) samtidigt som det är en form av verktyg att kvalificera och processa en idé till beslut.
Beroende på vilken ledarpreferens eller teamkultur som är rådande kan bra initiativ och idéer gå från en övergripande tanke till ett mästerligt beslutsunderlag inkl. genomförande.
Kvalificeringen och kvalitén i Lyhördheten baseras på en form av processorienterat tänkande och förhållningssätt som kan ses som en form av filtrering av idén eller initiativet.

Följande element ska finnas med i Lyhördheten:
Pedagogik – arbeta helst med en gemensam pedagogisk grundmall som är förankrad i ledarskapet och teamets samarbete. Var överens om att arbeta med scenarier och bygg en gemensam bild av helheten. Mål och syften med bakgrundsbehoven är den gemensamma basen för igenkännande och motiv.

Öppenhet – att se initiativ och idéer med ett öppet sinne. Denna förmåga eller inställning till kollegor gör det lättare för omgivningen att vilja att dialog, komma med initiativ eller idéer.

Frågor- förmåga att ställa öppna frågor, följdfrågor och t.o.m sak-kritiska frågor är en del av kvalificeringen och filtreringen. Frågorna kan ses som en röd tråd i konsekvensanalysen eller ett konsekvenstänkande. Frågorna är även en del av ett coachande förhållningssätt.

Bekräfta – att förstå varandra och säkerställa att dialogen varit öppen och utan alltför många antaganden (vår vana, vår autopilot) är bekräftelse en del av lyhördheten.

Analysera – förmågan att analysera och låta rätt tidsintervall arbeta för initiativet eller idén skapar bättre underlag i dialogen. Initiativet eller idén behöver eventuellt flera arbetsmöten och rätt KEEF (Kompetens, erfarenhet, engagemang & förmåga).
Ett analytisk förhållningssätt ökar kvalitén samtidigt som initiativet eller idén får ”smälta eller jäsa” under en tid.
Individers ledarpreferenser och team norm är även viktig att identifiera.
Om samarbetet präglas av en grundsyn kring Integralistiskt förhållningssätt och KEEF kommer initiativ och idéer vara välkomna och processas med rätt filtrering, förväntan och krav sättande.
Vid alltför stor chefsorientering och ett auktoritärt förhållningssätt minskar öppenheten och filtreringen kan upplevas som hård genom stängda frågor eller refererande till kostnader. Ledarskap och normer som kan ses som kortsiktiga eller händelse styrda (t.o.m känslostyrda) skapar en mångfald av initiativ och idéer.
Det mesta faller dock inte i en bördig jordmån pga bristande och slarvig kvalificering och filtrering. I en emotionellt och humanistiskt orienterat ledarskap och teamnorm kan initiativ och idéer ses som positiva men den kritiska granskningen och filtreringen (alltför stor utsträckning) gör att processen stannar av. Mål och syften kan saknas inklusive krav på ansvar och förändringsbehov.

Som ett sista exempel på ledarskap och teamnormer bör man observera och initiativet och idéen bottnar i att reflektera om företaget och organisationen har nytta av dito.
Ibland kan individers egna behov av karriär eller stärkt position vara grunden till nya initiativ och idéer. Denna form av opportunistisk agenda brukar dock filtreras genom ovan nämnda exempel på processtänkande och filtrering.

Samuel Siitonen & Ernie Lagerstrand

By | 2024-04-22T23:50:32+00:00 april 21st, 2024|Okategoriserad|