Balansbrädan som metafor för framgångsrikt ledarskap.

Varför är balansbrädan är en bra metafor för ett att beskriva ett framgångsrikt ledarskap?

Genom att arbeta med helheten som ledare, både på kort och lång sikt, skapas framgång på bred front.

Innan vi beskriver de tre huvudområdena ur balansbrädan vill vi ge en kort bakåtblick på ledarens roll och dess innebörd.
Vad är innebörden att vara ledare?
En ledare kan utses av en ansvarig chef. Även den ansvariga chefen kan vara ledare (oftast i sin lednings – eller styrgrupp).
En ledares viktigaste uppdrag är att omsätta företagets/organisationens vision och mål i mätbara enheter (mål) för den verksamhet som hen ansvarar för.
Genom att göra medarbetare delaktiga i ekonomiska förutsättningar skapas tydliga mål för team och individer.
Därefter bygger ledarskapet på att skapa och utveckla effektiva samarbeten mellan människor och funktioner, utforma problemlösningsmiljöer med synergieffekter, coachning och mentorskap på team och individnivå, hantera konflikter proaktivt, likaså stress och återhämtning genom reflektion.
Ledarskapet ska smörja och utveckla individers beteenden, att arbeta under förväntan och press, samarbetsvilja, motivation, passion, innovation, engagemang och höga prestationer över tid.

I ledarskapet ingår även att utmana ”befintliga processer” (ur Kouzes & Posners studier) för att leda utveckling och innovation.
Ledarskapet, med hög grad av självinsikt, är även kopplat till den egna personligheten och förståelsen för dess styrkor och svagheter. En del har det mer naturligt och lättare att nå fram och skapa en passionerad och driven miljö medan andra kan agera mer försiktigt och söka acceptans från medarbetare.
Däremellan finns kreativa och skapande idealister eller tidsoptimister alternativt auktoritära personer som toppstyr, beslutar och kontrollerar i stor utsträckning.

– Balansbrädan som metafor för framgångsrikt ledarskap.
Nu till balansbrädan: varje ledare och dess prestationsnorm, på kort och lång sikt, ska kunna mätas genom tydliga KPIr.
Samma princip som vi mäter vårt välmående och hälsa, genom att förstå balansen i hela kroppen, genom olika blodvärden.
Vi använder tre hörnstenar för att skapa balans och ett välbalanserat ledarskap enligt följande;
a. Finansiellt välmående:
Här mäter vi ekonomiska nyckeltal för att få en uppfattning av hur bra en ledare uppnår sina ekonomiska målsättningar. Utfall mot budget, lönsamhet, marginaler och kvalitetsmål.

b. Människors välmående:
Här mäter vi hur medarbetares nöjdhet, frisknärvaro, sjukfrånvaro,
personalomsättning och stress/belastning.

c. Utveckling & innovation:
Här mäter vi en ledares förmåga att driva igenom utvecklingsprogram och innovation i olika omfattning. Områdena hämtas oftast ur Affärsplan, produktionsplan eller produkt- & tjänsteutvecklings planer.

Genom att mäta en ledares prestationsnorm skapas en helhetsbild av en ledares roll,
innebörd samt förväntningar på en optimal balans.
– Varför inte köpa balansbrädor till alla ledare och medarbetare som en fysisk påminnelse och mycket bra träningsverktyg för alla, enkel att använda utan förkunskap.
Idag finns det flertalet banker, teknikföretag och IT-bolag som har balansbrädor som en del av sin pågående utvecklings- & transformationsresa.

Författarna av denna artikel är Samuel Siitonen & Ernie Lagerstrand

By | 2023-06-15T23:37:14+00:00 juni 15th, 2023|Okategoriserad|