Skillnader mellan chefskap och ledarskap.

Inom många företag och organisationer kan det råda begreppsförvirring gällande skillnader mellan chefskap och ledarskap.

Det här kan skapa fel bild av vad begreppens innebörder och ansvarsfrågan i grunden.
Ibland har vi mött ansvarig personal i ledningsgrupper som säger att
”vi vill inte chefa”, ”vi har svårt att vara chefer” eller ”vi vågar inte vara chefer”, ”vi tonar ner ordet chef och bygger hellre på team”.
– Varför är det viktigt att förstå att båda rollerna måste finnas i alla företag och organisationer och vad är de viktigaste skillnaderna mellan chefskap och ledarskap? – Kan en chef vara en dålig ledare? Eller kan en ledare vara en dålig chef?
– Vad är det för skillnader mellan chefskap och ledarskap?

Nu till begreppen:
1. Vad är innebörden i att vara chef?
En chef är formellt utsedd person som har ett formellt ansvar för en del av företagets verksamhet, affärer, målsättningar, personal, rekrytering, hantering av medel inkl. pengar och produktion. I de flesta företag beskriver man tydliga roller, ansvarsområden och befogenheter (begränsat ansvar).
Chefskapet är direkt kopplad till juridik och lagar gällande miljö, personal, skatter, myndighetskontakter e.t.c. En chef har även att ansvar för att arbeta med planering, målsättningar, förändringsarbete, rekrytering, uppsägningar och uppföljning.
En chef kan inte delegera sitt ansvar utan ett medgivande från en VD eller dess närmsta chef. Delegeringen innebär i så fall ett helt ansvarsområde inom någon specifik roll alternativt tydligt begränsade befogenheter.

– I ett uppdrag med ett framgångsrikt Svenskt teknikföretag nämnde t.f CEO; ”Vi är bra chefer men dåliga ledare”.
Innebörden var att bolaget gjorde riktigt fina resultat vad gäller finanser, affärslogik och affärsmodeller och många tekniska lösningar i framkant.
Vad som var bristvara enligt hen var sättet att hantera personal (under snitt på NMI-undersökningar), varierande frisknärvaro, behålla nyckelpersoner och attrahera ny personal.

2. Vad är innebörden att vara ledare?
En ledare kan utses av en ansvarig chef. Även den ansvariga chefen kan vara ledare (oftast i sin lednings – eller styrgrupp).
En ledares viktigaste uppdrag är att omsätta företagets/organisationens vision och mål i mätbara enheter (mål) för den verksamhet som hen ansvarar för.
Genom att göra medarbetare delaktiga i ekonomiska förutsättningar skapas tydliga mål för team och individer. Därefter bygger ledarskapet på att skapa och utveckla effektiva samarbeten mellan människor och funktioner, utforma problemlösningsmiljöer med synergieffekter, coachning och mentorskap på team och individnivå, hantera konflikter proaktivt, likaså stress och återhämtning genom reflektion.
Ledarskapet ska smörja och utveckla individers beteenden, att arbeta under förväntan och press, samarbetsvilja, motivation, passion, innovation, engagemang och höga prestationer över tid. Ledarskapet, med hög grad av självinsikt, är även kopplat till den egna personligheten och förståelsen för dess styrkor och svagheter. En del har det mer naturligt och lättare att nå fram och skapa en passionerad och driven miljö medan andra kan agera mer försiktigt och söka acceptans från medarbetare.
Däremellan finns kreativa och skapande idealister eller tidsoptimister alternativt auktoritära personer som toppstyr, beslutar och kontrollerar i stor utsträckning.

– Fundera på hur det ser ut på ditt företag och hur skillnader mellan chefskap och ledarskap fungerar. Är det någon skillnad?

Ibland möter vi företag som har bra chefer men de är sämre ledare och vice versa.
För en företagsledning är det viktigt att finna en optimal balans mellan chefskap och ledarskap.
Då får man förståelse och respekt för både chefskapets formella makt och ledarskapets auktoritet.
Båda rollerna kan då utövas professionellt i syfte att skapa balanserade resultat, människors välmående och kontinuerligt utveckling. Kortsiktiga resultat kan många skapa men att ligga på topp under längre period och investera i både företagets affärsverksamhet och dess medarbetare kräver bra chefer och ledare.

– Hur arbetar Ert företag/organisation med balansen mellan Chefskap och Ledarskap?

Författarna av denna artikel är Samuel Siitonen & Ernie Lagerstrand

By | 2023-01-06T12:00:08+00:00 januari 6th, 2023|Okategoriserad|