Ledare utan vision.
– Traditionell ledarutveckling fokuserar oftast på att förstå ideala beteenden, genomföra färg-analyser för ökade insikter, bygga effektiva team, ökad förståelse för psykosocial arbetsmiljö, kommunikationsträning, konflikthantering, stresshantering e.t.c.
Dessa områden är naturligtvis viktiga och ibland nödvändiga och alla ledare behöver genomföra träning och kompetensutveckling med flera.

-Hur långt räcker den här typen av träningar och verktyg?
Behöver vi arbeta med andra ingredienser som gör att ledare skapar resultat på höga nivåer över en längre tidsperiod?

-Är det självklart för alla ledare att en tydlig vision leder mot tydlig strategi mot visionen?
Vi på Eurojazz möter ofta i möten att ledare inom samma verksamhet har helt olika uppfattning om visionen.

Vilka är de vanligaste egenskaperna bland ledare, i helt vanliga men ytterst framgångsrika, Nordiska företag?

Här följer de bästa ledarnas egenskaper och framgångsfaktorer utan inbördes rangordning;

1. Passion
Ledare som brinner för sin affär eller verksamhet smittar alltid av sig genom tro, energi och viljeyttring. Utan passion finns inget riktigt ledarskap.

2. Engagemang.
Att vara med och ”kriga” tillsammans är en grundförutsättning. Engagemang är en del av ett framgångsrikt lagbygge.

3. Vision.
Ledare med tydlig vision får människor att ansluta sig till en uppfattning och tro om en ”bästa lösning, bästa affärsmodell, stolthet, identitet, tillhörighet”. Utan vision blir lösningarna kortsiktiga eller en alltför stor tillit till enbart det rationella.

4. Mål för verksamhet och individer.
Mål skapar mening för varje dag, vecka och månad.
Att sätta tydliga och mätbara mål och följa upp KPI’ er är viktiga för alla medarbetare. Att skilja mellan mål och medel är en viktig faktor i ledarens pedagogik.

5.Lärande.
Lära sig av både bra och mindre bra beslut. Inte försvara eller skylla på omgivningen. En ödmjuk inställning skapar en bild av en mänsklig organisation och ledare. Berätta om egna ”misstag eller misslyckanden” skapar en trygghet.

6. Uppriktighet.
Att våga vara uppriktig; vad är bra?, vad fungerar?, vad är inte bra? vad fungerar inte? Att våga vara uppriktig både i sakfrågor och individuell återkoppling.

7. Detaljer.
Att ha koll på detaljer och ställa frågor om detaljer visar att ledaren har koll på det väsentliga. Detta innebär inte att styra genom ”micro management” men däremot att lyfta fram prioriteringar, få känslan av hur medarbetare resonerar och om de har koll på detaljer. En form av coachande egenkontroll.

8. Delaktig.
Att skapa delaktighet gör att medarbetare tar ansvar och förstår bakomliggande faktorer. Ledaren utgår alltid från att om medarbetaren är delaktig så är det tack vare kunskap, erfarenhet, engagemang och förmåga.

9. Scenarier.
Framgångsrika ledare tar behov, problem eller utmanande situationer på allvar. Dessa ledare ber om slutsatser och frågar alltid; vilka scenarier vill du bygga vidare på? vad är möjliga lösningar? Ledare bygger scenarier för att skapa olika alternativa lösningar.

10. Auktoritet.
Att behålla sin auktoritet som ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Auktoritet bygger man genom ovan nämnda egenskaper eller beteenden men man behöver inte vara auktoritär som individ vilket ofta leder till onödiga konflikter. Auktoritet är egenskapen som även innehar förebild, varumärke, ambassadör och integritet.

Vi vill att du som ledare reflekterar över en mätbar period, Oktober månad t.ex. över både dina kunskaper inom ledarskap men även om ovan nämnda egenskaper. Ledarskapet är ingen befattning (chef är en formell befattning) utan DU som person och ditt inflytande bland medarbetare. Grunderna i det bästa av ledarskap finner vi i egenskaperna medan kunskaper är dina verktyg.

Artikeln är författad av Ernie Lagerstrand och Samuel Siitonen

By | 2022-09-24T16:39:42+00:00 september 24th, 2022|Okategoriserad|