JAZZ 7-3-3 2017-10-24T23:21:56+00:00

JAZZ 7-3-3

Jazz 7-3- 3 är ett ledarskaps- och organisationsprogram, framtaget av Eurojazz, med fokus på förändring och utveckling. Jazz handlar om att medvetengöra och förtydliga både organisationers och individers styrkor och svagheter, för att sedan kunna utveckla dem.

7 Jazz innefattar sju olika beteende profiler och normer som används för att skapa tydliga illustrationer, begrepp och metaforer. Det handlar om olika perspektiv på makt och inflytande, sätt att hantera och bemöta varan-dra utifrån kunskap, erfarenhet och värderingar. Samtliga profiler beskrivs utifrån en teoretisk och praktisk tillämpning som baseras på styrkor och svagheter samt hur en grupp eller organisation fungerar gällande samarbete, arbetssätt och resultat.

3 Jazz har en holistisk utgångspunkt och innehåller tre nivåer; organisation, team och individ. Individuella beteenden kan vara avgörande, men man måste se till spelsystemet också. I varje utvecklingsprojekt finns behov av att se till olika nivåer inom organisationen. Jazz integrerar individers ageranden med dynamiska krafter i team samtidigt som organisationens system och arbetssätt ses över eftersom dessa skapar normativa tanke- och beteendemönster.

3 Jazz utgår från tre olika perspektiv som fungerar som nyckeltal; Resultat, Människa och Utveckling. De tre hörnstenarna är avgörande för en balanserad utveckling av företag och organisationer. Jazz-metodiken analyserar de tre perspektiven utifrån företagets faktiska resultat, människornas välmående i form av nöjdhet,sjukfrånvaro och personalomsättning samt utvecklingsarbete i form av antal innovationer, förändringsprogram och nya införda metoder.